REGULAMIN


świadczenia usług sklepu Swiatfajki.pl (do umów zawartych po 25.12.2014r.)


 


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.swiatfajki.pl, zwanego


dalej "Sklepem".


2. Właścicielem sklepu jest Andrzej Bocian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPH Świat Fajki Andrzej Bocian z siedzibą przy ul. Ostrowska 54/35,  71-757 Szczecin, NIP: 851-010-26-08, Regon: 810540270, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.


3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy - www.swiatfajki.pl, e-mail - swiatfajki@swiatfajki.pl, adres korespondencyjny - ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin.


4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.


5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.


 


§ 2. Określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną.


Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet wyrobów oraz artykułów tytoniowych.


 


§ 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.


1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:


a) aktywne łącze internetowe,


b) przeglądarka internetowa umożliwiająca uruchomienie formularzy na stronie internetowej www.swiatfajki.pl


2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.


 


§ 4. Dane osobowe w sklepie internetowym.


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.


3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizijącemu przesyłki na zlecenie Administratora.


4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:


- pisemnie na adres: ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin.


- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiatfajki@swiatfajki.pl.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.


Obowiązek informacyjny RODO:


Z dniem 25.05.2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO. Ma ono na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych odobowych na terenie Unii Europejskiej.


 


1. Administratorem danych osobowych jest PPH Świat Fajki Andrzej Bocian, ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin, NIP: 851-010-26-08.


2. Podczas rejestrowania się w naszwym sklepie internetowym, bądź dokonywania w nim zakupów bez rejestracji,  pozyskujemy Państwa dane osobowe, takie jak:


- imię i nazwisko


- adres zamieszkania lub adres korespondencyjny


- numer kontaktowy oraz adres e-mail


3. Powyższe dane są nam niezbędne do:


- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży


- w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta


- w celach marketingu bezpośredniego, czyli oferowania produktów dopasowanych pod kątem potrzeb Klienta


- do rozpatrywania reklamacji


- do odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi


- tworzenia analiz na nasze wewnętrzne potrzeby


4. Macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.


5. Państwa dane będą przechowywane do momentu, gdy zgoda zostanie wycofana.


6. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.


7. Państwa dane mogą zostać ujawnione, przekazane  innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu - takim jak:

-  podmiot prowadzący działalność pocztową lub kurierską ( dostarczenie pod wskazany adres zrealizowanego zamówienia )


- Organom państwowym, jeśli będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna


8. Prawa Klienta przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:


- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii


- prawo do sprostowania danych


- prawo do cześciowego lub całkowitego usunięcia danych


- prawo do ograniczenia przetwarzania danych


- prawo do przenoszenia danych


- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


 


 


§ 5. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.


1. Zamówienia przyjmowane są na podstawie formularza zamówień umieszczonego na stronie sklepu swiatfajki.pl lub poprzez pocztę meilową.


2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przy czym zamówienia złożone po godzinie 15.00 oraz złożone w soboty, niedziele i dni świąteczne będą przygotowywane w pierwszym dniu roboczym.


3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych ( imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy) oraz adresu dostawy ( ulica, kod pocztowy, miasto).


4. W przypadku, gdy dane okażą się niepełne lub błędne, Sprzedający spróbuje skontaktować sięz Klientem w celu ich sprostowania. Gdyby kontakt okazał sie niemożliwy, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.


5. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone Klientowi drogą majlową na wskazany adres. Drogą majlową będą również przesyłane informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia.


6. Modyfikacja zamówienia lub jego anulowanie jest możliwe przed wysłaniem zamówienia.


7. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski.


 


§ 6. Ceny towarów i płatność.


1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Są one wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


2. Formy płatności:


- przedpłata na konto przelewem bankowym: nr konta PPH Świat Fajki Andrzej Bocian 95 1050 1559 1000 0023 1011 8241 ( ING Bank Śląski ).


- za pobraniem ( płatność przy odbiorze ).


 


3. Przy zamówieniach powyżej 300 zł i przedpłacie na konto ( dotyczy klienta detalicznego), koszty przesyłki pokrywa Sprzedający. Do każdego zamówienia na kwotę niższą niż 300 zł , doliczany jest koszt dostawy.


4. Dowodem zakupu w sklepie swiatfajki.pl jest paragon. Sprzedający wystawia też faktury Vat - należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia.


 


§ 7. Terminy dostaw i koszty.


1. Towar dostarcza firma kurierska w godzinach 12-16 ( jeżeli adresem dostawy jest miejsce pracy ) lub w godzinach 16-18 ( jeżeli jest podany adres prywatny ).


2. Czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze.


3. Nie dostarczamy towaru w soboty, niedziele i dni świąteczne.


4. Koszt wysyłki kurierem wynosi 15 zł przy płatności przelewem i 20 zł przy płatności za pobraniem. Koszty przesyłki pocztą polską wynoszą 18 zł przy płatności przelewem i 25 zł przy płatności za pobraniem.


5. Przy odbiorze towaru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera.


 


§ 9. Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony jako załącznik B do niniejszego  regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.


2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;


e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których zawartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarczenia rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę;


j) zawartej w drodze aukcji publicznej;


k) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomi, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.


3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin niezwłocznie, jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.


4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.


5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później naż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.


6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


 


§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Postanowienie niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiekpraw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;


http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;


http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;


4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;


5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).


6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz.25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


7. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


 


Załączniki do Regulaminu


A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


- POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy


1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia


a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;


b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;


c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;


d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.;


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Andrzej Bocian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPH Świat Fajki Andrzej Bocian z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 54/35, 71-757 Szczecin,  adres e-mail swiatfajki@swiatfajki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.


( Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną)


4. Mogą Państwo rownież wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres http://sklep.swiatfajki.pl/pl/contact. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).


5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpieniaod niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie: w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Andrzej Bocian, ul. Ostrowska 54/35, 71-757 Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


B. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.l


Adresat: Andrzej Bocian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPH Świat Fajki Andrzej Bocian z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 54/35, 71-757 Szczecin,  adres e-mail swiatfajki@swiatfajki.pl.


Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


Data zawarcia umowy(*)/ odbioru(*)


Imię i Nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)


 


Podpis konsumenta(-ów)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data


(*) Niepotrzebne skreślić.


 

Ta strona używa ciasteczek i podobnych technologii. By dowiedzieć się więcej zobacz naszą Politykę prywatności.Rozumiem
©SwiatFajki.pl • ul. Polna 44 Wełtyń • 91 482 80 11 • swiatfajki@swiatfajki.pl